• NOVA “TARIFA PLANA” PER ALS CONTRACTES INDEFINITS

  Suposa una reducció de 118 euros en la cotització empresarial de la Seguretat Social.

  El dia 1 de març ha entrat en vigor la nova “tarifa plana” que pretén ser un nou incentiu per a la creació d’ocupació. El 31 de març deixarà d’estar en vigor la “tarifa plana dels 100 euros”, de manera que fins a aquesta data conviuran totes dues, podent-se optar per una o altra.

  CARACTERÍSTIQUES DE LA “NOVA TARIFA PLANA”:

  En els supòsits de contractació indefinida en qualsevol de les seves modalitats, l’aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes si la contractació és a temps complet, els primers 500 euros de la base de cotització per contingències comunes corresponent a cada mes quedaran exempts de l’aplicació del tipus de cotització a la part corresponent a l’empresa. A la resta de l’import de la base li és aplicable el tipus de cotització vigent en cada moment. Això suposarà un estalvi de 118 euros en les cotitzacions empresarials.

  Si la contractació és a temps parcial, quan la jornada de treball sigui, almenys, equivalent a un 50 per 100 de la jornada d’un treballador a temps complet comparable, es reduirà de forma proporcional al percentatge de reducció de jornada de cada contracte.

  Es podrà aplicar als contractes celebrats entre l’1 de març de 2015 i el 31 d’agost del 2016.

  El benefici en la cotització s’aplicarà durant un període de 24 mesos, computats a partir de la data d’efectes del contracte, que s’ha de formalitzar per escrit.

  Finalitzat el període de 24 mesos, i durant els 12 mesos següents, les empreses que en el moment de celebrar el contracte al qual s’apliqui aquest benefici en la cotització comptaran amb menys de deu treballadors tindran dret a mantenir la bonificació o reducció, si bé durant aquest nou període estaran exempts de l’aplicació del tipus de cotització dels primers 250 euros de la base de cotització o la quantia proporcionalment reduïda que correspongui en els supòsits de contractació a temps parcial.

  REQUISITS PER A LA SEVA APLICACIÓ:

  a) Trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i de Seguretat Social, tant en la data d’efectes de l’alta dels treballadors com durant l’aplicació del benefici corresponent.

  b) No haver extingit contractes de treball, bé per causes objectives o per acomiadaments disciplinaris que hagin estat declarats judicialment improcedents, bé per acomiadaments col·lectius que hagin estat declarats no ajustats a Dret, en els sis mesos anteriors a la celebració dels contractes que donen dret al benefici que preveu aquest article. L’exclusió del dret a la bonificació o reducció derivada de l’incompliment d’aquest requisit afectarà un nombre de contractes equivalent al de les extincions produïdes.

  c) Celebrar contractes indefinits que suposin un increment tant del nivell d’ocupació indefinida com del nivell d’ocupació total de l’empresa. Per calcular aquest increment, es prendrà com a referència la mitjana diària de treballadors que hagin prestat serveis a l’empresa en els trenta dies anteriors a la celebració del contracte.

  d) Mantenir durant un període de 36 mesos, a comptar de la data d’efectes del contracte indefinit amb aplicació de la bonificació o reducció, tant el nivell d’ocupació indefinida com el nivell d’ocupació total assolit, almenys, amb aquesta contractació. S’ha d’examinar el manteniment del nivell d’ocupació indefinida i del nivell d’ocupació total cada dotze mesos. Per a això, s’utilitzaran la mitjana de treballadors indefinits i la mitjana de treballadors totals del mes en què procedeixi examinar el compliment d’aquest requisit.

  A l’efecte d’examinar el nivell d’ocupació i el seu manteniment a l’empresa, no es tindran en compte les extincions de contractes de treball per causes objectives o per acomiadaments disciplinaris que no hagin estat declarats improcedents, els acomiadaments col·lectius que no hagin estat declarats no ajustats a Dret, així com les extincions causades per dimissió, mort o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa dels treballadors o per l’expiració del temps convingut o realització de l’obra o servei objecte del contracte, o per resolució durant el període de prova .

  e) No haver estat excloses de l’accés als beneficis derivats de l’aplicació dels programes d’ocupació per la comissió d’infraccions tipificades en la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social.

  16 June, 2015 / admin / 0

  Categories: Sin categoría

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *


  *