Gestoria Comptable

Slide background
Slide background
Slide background

GESTORIA COMPTABLE

 

 

A l’Assessoria Massa des del nostre departament de gestoria comptable donem suport tècnic en la comptabilització d’operacions, supervisem el procés comptable, analitzem els estats financers i emetem informes econòmics i financers. Des de una forma d’entendre l’empresa en termes comptables com la imatge fidel de si mateixa.

Serveis de Comptabilitat:

Des del departament l’assessoria comptable oferim el servei de comptabilitat per aquelles empreses que busquin en l’externalització millorar en qualitat i despeses. Des de l’Assessoria Massa ens encarreguem de dur a terme el procés comptable complet:

 • Comptabilització de factures, moviments bancaris i resta d’operativa de la societat.
 • Recepció i ordenació dels documents aportats.
 • Amortitzacions, deterioraments i ajustaments comptables.

El·laboració dels Estats Financers

En el departament assessoria-comptablede gestoria comptable facilitem l’el·laboració dels documents seguint les normes del Pla General Comptable, aquest ens permetrà confeccionar els estats financers de l’empresa i fer-ne un anàlisis i interpretació que ens ajudaran a la presa de decisions empresarials, ja que els estats financers ens donen informació de quina es la situació financera i els resultats econòmics obtinguts per l’empresa en un periode de temps determinats.

Llibres oficials i Compte anuals a entregar al registre mercantil

Preparem i legalitzem en el Registre Mercantil els diversos documents que componen els llibres comptables i els enviem via internet al registre mercantil segons normativa establerta:

 • Llibre diari.
 • Llibre d’inventaris
 • Confecció dels comptes anuals

Confecció de llibres registre fiscals 

Per a aquelles entitats i persones físiques que exerceixen activitats econòmiques no mercantils i per a professionals que no estan obligats a portar una comptabilitat ajustada al Codi de comerç confeccionem els llibres registre, que segons la legislació fiscal estan obligats a portar:

 • Llibre registre de vendes i ingressos.
 • Llibre registre de compres i despeses.
 • Llibre registre de béns d’inversió.
 • Llibre registre de provisió de fons i bestretes.
 • Llibre de factures emeses.
 • Llibre de factures rebudes.