GESTIÓ COMPTABLE

A l’Assessoria Massa es especialment rellevant el nostre departament de gestoria comptable, sobretot perquè donem suport tècnic en la comptabilització d’operacions, de manera que supervisem el procés comptable, analitzem els estats financers i emetem informes econòmics. Sempre mirem d’entendre l’empresa en termes comptables com la imatge fidel de si mateixa.

SERVEIS DE COMPTABILITAT:

Des del departament de assessoria comptable oferim el servei de comptabilitat per aquelles empreses que busquin en l’externalització millorar en qualitat i despeses. Sobretot des de l’Assessoria Massa ens encarreguem de dur a terme el procés comptable complet:

 • La Comptabilització de factures, moviments bancaris i resta d’operativa de la societat.
 • A més de la Recepció i ordenació dels documents aportats.
 • I les Amortitzacions, deterioraments i ajustaments comptables en conclusió.

EL·LABORACIÓ DELS ESTATS FINANCERS

En el departament de gestoria comptable especialment facilitem l’el·laboració dels documents seguint les normes del Pla General Comptable. Perquè ens permetrà confeccionar els estats financers de l’empresa i fer-ne un anàlisis i interpretació que ajudaran a la presa de decisions empresarials, ja que els estats financers ens donen informació de quina es la situació financera. És especialment rellevant els resultats econòmics obtinguts per l’empresa en un periode de temps determinats.

LLIBRES OFICIALS I COMPTE ANUALS A ENTREGAR AL REGISTRE MERCANTIL

Preparem i legalitzem en el Registre Mercantil els diversos documents que componen els llibres comptables i comptes anuals i els enviem via internet al registre mercantil segons normativa establerta:

 • Llibre diari.
 • Llibre d’inventaris
 • Confecció dels comptes anuals

CONFECCIÓ DE LLIBRES REGISTRE FISCALS 

Per altra banda, aquelles entitats i persones físiques que exerceixen activitats econòmiques no mercantils ja sigui perque son autònoms o pluriempleats. O tanmateix els professionals que no estan obligats a portar una comptabilitat ajustada al Codi de comerç confeccionem els llibres registre, que segons la legislació fiscal estan obligats a portar i que enumerem a continuació:

 • El Llibre registre de vendes i ingressos.
 • Llibre registre de compres i despeses.
 • Llibre registre de béns d’inversió.
 • Llibre registre de provisió de fons i bestretes.
 • Llibre de factures emeses.
 • Llibre de factures rebudes.
 • Llibre de bens d’inversió