GESTIÓ COMPTABLE

A l’Assessoria Massa es especialment rellevant el nostre departament de gestoria comptable, sobretot perquè donem suport tècnic en la comptabilització d’operacions, de manera que supervisem el procés comptable, analitzem els estats financers i emetem informes econòmics. Sempre mirem d’entendre l’empresa en termes comptables com la imatge fidel de si mateixa.

Serveis de comptabilitat

Des del departament de assessoria comptable oferim el servei de comptabilitat per aquelles empreses que busquin en l’externalització millorar en qualitat i despeses. Sobretot des de l’Assessoria Massa ens encarreguem de dur a terme el procés comptable complet:

 • La Comptabilització de factures, moviments bancaris i resta d’operativa de la societat.
 • A més de la Recepció i ordenació dels documents aportats.
 • I les Amortitzacions, deterioraments i ajustaments comptables en conclusió.

El·laboració dels estats financers

En el departament de gestoria comptable especialment facilitem l’el·laboració dels documents seguint les normes del Pla General Comptable. Perquè ens permetrà confeccionar els estats financers de l’empresa i fer-ne un anàlisis i interpretació que ajudaran a la presa de decisions empresarials, ja que els estats financers ens donen informació de quina es la situació financera. És especialment rellevant els resultats econòmics obtinguts per l’empresa en un periode de temps determinats.

Llibres oficials i compte anuals a entregar al registre mercantil

Preparem i legalitzem en el Registre Mercantil els diversos documents que componen els llibres comptables i comptes anuals i els enviem via internet al registre mercantil segons normativa establerta:

 • Llibre diari.
 • Llibre d’inventaris
 • Confecció dels comptes anuals

Confecció de llibres registre fiscals 

Per altra banda, aquelles entitats i persones físiques que exerceixen activitats econòmiques no mercantils ja sigui perque son autònoms o pluriempleats. O tanmateix els professionals que no estan obligats a portar una comptabilitat ajustada al Codi de comerç confeccionem els llibres registre, que segons la legislació fiscal estan obligats a portar i que enumerem a continuació:

 • El Llibre registre de vendes i ingressos.
 • Llibre registre de compres i despeses.
 • Llibre registre de béns d’inversió.
 • Llibre registre de provisió de fons i bestretes.
 • Llibre de factures emeses.
 • Llibre de factures rebudes.
 • Llibre de bens d’inversió

Què ha de tenir en compte per a una gestió comptable eficaç en la seva empresa?

Aquests són alguns aspectes bàsics que has de tenir en compte per a tenir una bona gestió comptable en la teva empresa:

Gestió de documents

És imprescindible desar tots els documents relacionats amb els ingressos i despeses del nostre negoci. Es poden arxivar factures, tiquets, talons de pagament, rebuts, càrrecs en compte, etc. Les autoritats poden sol·licitar aquesta documentació en qualsevol moment i és obligatori tenir-la.

Per tant, és aconsellable arxivar-les tan aviat com es rebin i, si és possible, conservar-les en format digital per a facilitar el seu accés.

Portar la comptabilitat regularment

No deixis la comptabilitat per als quarts. Cal portar un control de tots els moviments de l’empresa de manera regular. Depenent de la grandària i de l’activitat de l’empresa en qüestió, és convenient portar una comptabilitat diària, setmanal o mensual.

Triï un programari de comptabilitat que s’adapti a les necessitats de la seva empresa.

L’elecció del programari de comptabilitat és un altre factor important a tenir en compte si es vol emportar una bona comptabilitat. En l’actualitat, hi ha una gran varietat de solucions disponibles en funció de la grandària de l’empresa, el sector i les funcions que es necessitin.

Obligacions anticipades amb les autoritats

Totes les empreses tenen obligacions comptables i fiscals durant l’any. Per a no acumular treball i controlar-ho tot, és convenient planificar les obligacions comptables que hem de realitzar per a evitar possibles imprevistos: Declaració de l’IVA, presentació dels comptes anuals, declaració de l’impost de societats, etc. És important relativitzar aquestes obligacions per a tenir tota la documentació per endavant.

Distingeixi entre els comptes de la seva empresa i les seves finances personals

Separar adequadament els comptes de l’empresa. És important poder demostrar les despeses de l’empresa. Per a això, serà més fàcil identificar els moviments de l’empresa si es realitzen a través d’un compte bancari amb el nom de l’empresa.

Deixi’s assessorar

La comptabilitat de la seva empresa ha de ser eficient i eficaç. Organitzi la informació de la seva empresa i utilitzi les eines informàtiques per a facilitar el seu treball.
Si no ets un expert en comptabilitat, és millor que recorris a professionals que t’assessorin i ajudin en la gestió comptable de la teva empresa. A Massa Assessors comptem amb un ampli equip de professionals especialitzats en matèria fiscal, laboral, mercantil i comptable. Posi’s en contacte amb nosaltres i sol·liciti informació.